เวทีรับฟังภาคประชาสังคม สู่ข้อเสนอปรับปรุงภาครัฐในระดับพื้นที่
23 March 2020
เวทีรับฟังภาคประชาสังคม สู่ข้อเสนอปรับปรุงภาครัฐในระดับพื้นที่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการภาครัฐ ด้านสังคม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 4 ประเด็นหลักที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนางานภาครัฐให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร.  (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม จาก 4 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมฟ้าสีรุ่ง อยุธยา ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น และโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  2) สิทธิการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง 3) ข้อมูลสุขภาพและการบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และ 4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลการประชุม สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ในบริบทพื้นที่ภูมิภาค ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มไลน์ของชุมชน แต่ควรคำนึงถึงช่องทางการส่งข้อมูลมราหลากหลาย เนื่องจากคนแต่ละช่วงอายุ จะสะดวกเข้าถึงข้อมูลในช่องทางที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เข้าไม่ถึงข้อมูลผ่าน Social Media จึงควรเน้นช่องทางที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เสียงตามสาย และ อสม. ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำได้จริง ตลอดจนการให้ข้อมูลซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ได้ดี

2. นโยบายกับแนวการปฏิบัติในพื้นที่ไม่สอดคล้องกัน ตลอดจน กฎ ระเบียบ ไม่ยืดหยุ่นต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการตีความที่ไม่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ และประชาชน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ซึ่งต้องปรับ Mind Set ของภาครัฐให้ตระหนักถึงความเร่งด่วนของประชาชนว่าเป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องแก้ปัญหาให้ หากติดกฎระเบียบก็ควรแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวไม่ให้เป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชน 

3. การสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก โดยการระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเด็กจะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลให้คนในครอบครัว และชุมชนด้วย เป็นการทำให้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น “เรื่องใกล้ตัว” ของทุกคน กลไกของภาครัฐก็ควรกำหนดมาเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง