จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : การยกระดับการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
4 กุมภาพันธ์ 2563
จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : การยกระดับการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หารือกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานนำร่องการออกเอกสารราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยจะทดลองออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอโครงการและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 ใบอนุญาตนี้จะพัฒนาออกใบอนุญาตออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่ e Submission /e Assignment/e Verification/e Appointment/e Inspection/e Meeting/ e Approval/e Payment /e License /e Tracking  และ Data Sharing ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อราชการ
  • ผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรรม My Better Country Hackathon ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอ คือ การยกระดับการบริการรถมอเตอร์รับจ้าง กรมการขนส่งทางบกได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปนำร่องในเขตสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (เขตบางขุนเทียน) ได้พัฒนาฐานข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องของรถและผู้ขับขี่ ระบบแจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุ และการร้องเรียน ภายใต้โครงการ Safety Bike Safety Win ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทดลองแล้ว หากประสบความสำเร็จจะได้ขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
  • กรมการขนส่งทางบก ได้เข้าร่วม Government Innovation Lab โดยส่งทีมนวัตกรที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้มีข้อเสนอในการพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถรับจ้างสาธารณะ (รถตู้โดยสาร) โดยให้มีการจัดทำ Warning Signs ที่เห็นได้ในระยะไกล เมื่อรถประสบอุบัติเหตุ  จัดทำ Safety Guideline ประจำที่นั่งผู้โดยสาร และ Customer Satisfaction  ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนี้ กรมการขนส่งทางบกจะได้นำไปผนวกกับเกณฑ์ความปลอดภัยในการรับรองรถสาธารณะตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย ในโครงการ Transport Safety Manager ที่มีการกำหนดตำแหน่ง Safety Manager เพื่อรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการด้านการขนส่งทุกขั้นตอน