รวมพลังคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม_MY BETTER COUNTRY#2
4 กุมภาพันธ์ 2563
รวมพลังคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม_MY BETTER COUNTRY#2

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ชวนคนรัก(ษ์) ดิน ฟ้า ทะเล ป่า เขา  และอากาศ มาออกไอเดียรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่องาน “GREEN IDEA JAM FEST” มีกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน ใช้เวลาร่วมกันกว่า 8 ชั่วโมง ณ Siam Innovation District

สยามสแควร์วัน ได้ 9 ไอเดียเด็ด

  1. การนำข้อมูลการใช้น้ำและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการแก้ปัญหาน้ำแล้งในชุมชนให้มีน้ำสะอาดใช้ตลอดปี
  2. การนำนวัตกรรมเครื่องกรองควัน มาใช้ในการลดปริมาณฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
  3. การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากป่าไม้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การสร้างชุมชนต้นแบบ ในการนำขยะไปทำให้เกิดประโยชน์ เพื่อจัดการขยะริมคลองฝั่ง
  5. การออกแบบภาชนะใส่อาหารให้น่าสนใจเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดปริมาณอาหารที่เหลือทิ้ง (Food Waste)
  6. การจัดกิจกรรม Exchanging Day แลกเปลี่ยนของที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณขยะ
  7. การนำ IoT เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. River Link การจัดตั้งท่าเรือเพิ่มเติม ทำให้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
  9. จัด Forum รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างเป็นทางการ ถ่ายทอดและเปิดเผยข้อมูลข้อคิดเห็น และแจ้งผลการดำเนินการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่านโยบายรัฐตอบโจทย์ของประชาชนได้ตรงจุด

Next Step : นำประเด็นที่ได้เข้าหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนางานบริการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

https://www.facebook.com