ผนึกกำลังภาคประชาสังคม-ภาครัฐร่วมคิดพัฒนาสังคม_MY BETTER COUNTRY#2
4 กุมภาพันธ์ 2563
ผนึกกำลังภาคประชาสังคม-ภาครัฐร่วมคิดพัฒนาสังคม_MY BETTER COUNTRY#2

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานบริการภาครัฐ ด้านสังคม 3 ประเด็นที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนางานภาครัฐให้ประสบผลสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ กล่าวเปิดงาน และรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมีประเด็นรับฟังความคิดเห็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  2) สิทธิการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และ 3) สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมในสังคม

 

ผลการประชุม สำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการดำเนินการต่อไป ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) Trust in Government การเปิดเผยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูล เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูลข่าวสาร 2) Reform Station การเปิดรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มเปราะบางที่ครอบคลุมและกำหนดประเด็นที่ชัดเจน การจัดทำฐานข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ครบถ้วน/ครอบคลุม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด รวมถึงการสร้างค่านิยมใหม่ให้กับข้าราชการในการยอมรับ เรื่องสิทธิมนุษยชนและการสร้างความเท่าเทียม 3) Complain One Stop Service เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบสถานะ โดยมีการตอบสนองข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว ตลอดจนเปิดเผยข้อร้องเรียนให้เป็นสาธารณะ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน