เพราะเราเชื่อ
ในเสียงของประชาชน
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมีมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ การให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเหตุว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่เรียกว่า อำนาจอธิปไตยอันนำมาสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการส่งเสริม ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม ไปสู่ภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) มากขึ้น เป้าหมายหลักเพื่อให้การทำงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอีกด้วย
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership
แนวคิดของ OGP
กลับสู่ด้านบน
ความโปร่งใส
(Transparency)
มีการเปิดเผยข้อมูลของรัฐ
ความรับผิดชอบ
(Accountability)
มีกลไกตรวจสอบและตอบสนองความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(Public Participation)
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของภาครัฐเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างตรงจุด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation)
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน ตลอดจนใช้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ